Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Kindermodeblog.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is
het mogelijk dat de informatie die op Kindermodeblog.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en
mededelingen op de pagina’s van Kindermodeblog.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider. Kindermodeblog.nl kan er niet voor instaan dat de informatie
geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle  informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten
aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Kindermodeblog.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Kindermodeblog.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Kindermodeblog.nl  te kunnen raadplegen. Kindermodeblog.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het
gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Kindermodeblog.nl verkregen is. Kindermodeblog.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door  de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop  wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of  onderzoek te verrichten voor gebruik van via Kindermodeblog.nl verkregen informatie.

De informatie op Kindermodeblog.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Kindermodeblog.nl behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als  beeldmateriaal. Een bezoeker van de site van Kindermodeblog.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kindermodeblog.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Email nieuwsbrief
Bij het inschrijven van de nieuwsbrief geef je jouw emailadres aan ons door. Kindermodeblog.nl zal jouw emailadres nooit verstrekken aan derden.

Mail & Win acties (en andere prijzen-acties) op Kindermodeblog.nl
Alle prijzen worden beschikbaar gesteld door externe webshops. Kindermodeblog.nl streeft ernaar dat prijswinnaars hun prijs naar tevredenheid en op tijd zullen ontvangen, maar kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor problemen met de prijs (in welke aard dan ook).

Kindermodeblog.nl zal nooit adresgegevens aan derden verstrekken, met uitzondering van de gegevensverstrekking tussen prijswinnaar en prijsgever.

Links naar andere websites
Op Kindermodeblog.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Kindermodeblog.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclamer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Kindermodeblog.l behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom
regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Kindermodeblog.nl